В този сайт ще откриете актуални новини и съвети за: строителство, архитектура, инфраструктура, недвижими имоти, градоустройство, проекти, строителни материали, топло и хидро изолация, обзавеждане, ремонти, ландшафт, за дома, за къщата, сгради, ново строителство, строителство цени, строителство на къщи, строителство имоти, фирми строителство, строителство на, жилищно строителство, водно строителство, строителство ремонти, пътно строителство, сухо строителство, строителство на сгради и съоръжения, строителство обзавеждане, договор строителство, строителство градът, календар, новини, работа, интериорен дизайн.

Информация за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

06/02/2015

saniraneЕдна от най-актуалните теми в последно време е програмата за безплатно саниране на жилищни сгради, строени по индустриален способ. Жителите на панелни блокове в цялата страна се сблъскват с много и разнообразни въпроси, свързани с кандидатстването по програмата. В тази статия ще внесем малко яснота, относно стъпките които трябва да предприемете, за да се възползвате от тази уникална възможност за придобиване на нов и модерен облик на вашия дом.

“Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” обхваща всички 265 общини на територията на страната. Могат да участват всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ с минимум 36 самостоятелни обектa с жилищно предназначение. Одобрените сгради ще получат 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Сред основните дейности, който ще се изпълнят са:
– дейности по конструктивно възстановяване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни в техническото обследване. Издаване на Технически паспорт на сградата;

– обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

– изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:  подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

– ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части.

Основното изискване пред кандидатите е да учредят и регистрират сдружение на собствениците /СС/ по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата. Сдруженията на собствениците се създават по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС – единствено и само за целите на получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата.

Важно уточнение в случая е, че трябва да се регистрира едно Сдружение на собствениците  за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея. В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде отделно за всяка блок-секция. Сдруженията на собствениците подават едно заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации за съгласие и осигуряване на достъп по образец от нечленуващите собствениците. Трябва да има 100% съгласие на собствениците, за да се осигури достъп до всички жилища. Ако няма съгласие на всички собствениците няма да може да се изпълни самото обновяване на сградата.

След учредяване на Сдружение на собствениците в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание се извършва регистрацията на СС в общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация. СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС).

СС заявяват интерес пред общината чрез заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/. Заявлението съдържа следните приложения:

– Справка за собствениците на самостоятелни обекти /ССО/ по образец – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;

– Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;

– Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

– Протокол за поставяне на поканата по образец – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

– Протокол от общото събрание на СС по образец – копие, заверено „Вярно с оригинала“.

След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква от СС да бъдат предоставени.

В процеса на оценката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или документи.

СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да сключат договор. В случаите на повече от едно сдружение в сградата договорът се подписва от представителите на всички сдружения. С договора СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

Целият пакет от документи, необходими за кандидатстване, заедно с пълни методически указания може да намерите на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция “ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩА”, подсекция “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”. Изработени са методически указания с всички необходими документи за кандидатстване.

При възникнали въпроси не се колебайте да ги зададате.

С удоволствие ще Ви отговорим!

Кратък линк: https://dragobuild.com/UE8Li

2 коментара за тази страница

Петя Милчева каза:
23/03/2015 в 12:05

Какво представлява конструктивното укрепване? Как ще се обследва конструкцията? Ще има ли къртене? Кой ще заплати възстановяването на апартаментите след ремонта (плочки, мазилки, паркети, подови настилки и облицовки)?

Драгомир Ставрев каза:
23/03/2015 в 11:28

Г-жо Милчева,
За всяка сграда, участваща в Програмата за енергийна ефективност, се прави техническо обследване. Какви дейности по конструктивно укрепване ще се изпълняват, ще стане ясно след извършване на съответното обследване.
Сградата ще се обследва от външен изпълнител, който ще бъде избран от общината по реда на ЗОП. В повечето случаи техническото обследване ще се извършва по безразрушителен начин – чрез скенери, термокамери, термовизьори и т.н. По този начин евентуалното износване и корозиране на конструкциите ще се установява, без да се нарушават елементите на жилището.
Конструктивното укрепване /ако е необходимо/ ще бъде включено в разходите към Програмата. Самите собственици няма да имат никакви разходи по възстановяването на апартаментите в предишното им състояние.

Коментирайте

Име (задължително)Comment
E-mail (задължително)
Уебсайт (ако имате)